Наименование на проекта: № BG-RRP-3.005-4268-C01, „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Основна цел на проекта: Да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). 

Описание на основните дейности на проекта: Настоящият проект ще бъде изпълнен чрез изпълнението на следните дейности:
– Създаване на онлайн магазин;
– Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама.

Резултати от изпълнението на проекта: Със изпълнението на дейностите по проекта, ще постигнем следните резултати:
– Ще се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на дружеството;
– Ще допринесат за ускоряване на прехода към цифровизация на нашите услуги по отношение на продажбите на продуктите ни, чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на процесите в дружеството. 

Краен получател: „ ТЯПТИ“ ООД

Обща стойност на проекта: 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.07.2023 г.
Край: 10.07.2024 г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „ТЯПТИ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.

Файл с описанието на проекта
Дата: 13.07. 2023г