Правно-организационна информация

tyapti.com е собственост на “ТЯПТИ” ООД.

“ТЯПТИ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище в гр. Варна 9010, и адрес на управление: гр. Варна 9010, район Приморски, ул. Студентска, бл. 14, вх. Е, ап. 179, тел.: 052/655657, факс: 052/655657, е-mail: service@tyapti.com;  ЕИК/ПИК       103841550.

“ТЯПТИ” ООД е вписано в Комисия за защита на личните данни като администратор на личните данни.

Политика относно предоставено от потребителите съдържание

В случай че предоставим на потребителите на tyapti.com възможността да публикуват съдържание или коментари, или по друг начин да подават материали за публикуване в различни части на нашия сайт, ние може да не сме запознати със съдържанието на всеки коментар или рецензия показвани на сайта. Ние предприемаме действия на база т. нар. „уведомяване и премахване“. Ако смятате, че даден коментар или рецензия, показани на нашия сайт, съдържа обидно изказване, съставлява нарушение на авторско право или нарушение на други права, моля уведомете ни незабавно в писмен вид или по e-mail, и ако е възможно, предоставете материал, подкрепящ Вашето оплакване.

Раздел VI

Политика за използване на бисквитки

Нашият сайт tyapti.com използва “Бисквитки“. Вие от своя страна с влизането си в сайта, приемате употребата на „бисквитки“.

1. Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уеб сайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.

2. Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уеб сайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уеб сайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уеб сайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

3. Използваме два вида бисквитки – временни и фиксирани. Първите са временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уеб сайта или не затвори дадената апликация (уеб браузър). Фиксираните файлове остават в компютъра на потребителя за време, определено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя.

4. Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

5. Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уеб сайта.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Потребител по смисъла на § 13 т.1 от ЗЗП е „всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност“. Според чл. 2 от ЗЕТ услугите на информационното общество се предоставят свободно ( безвъзмездно или общодостъпно ), освен ако в дерогиращ закон е предвидено друго.

И З В Е С Т И Е

за защита на личните данни

С настоящото Известие,ТЯПТИ  ООД иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване. ТЯПТИ ООД се задължава да спазва действащото законодателство по отношение защита на личните данни и определя лице, отговорно за изпълнението на вътрешните процедури по защита на данни. 

ТЯПТИ ООД обработва лични данни с цел да предостави по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. ТЯПТИ ООД обработва данни с цел извършване на резервации, регистриране на гости на хотела, осигуряване сигурността на територията на хотела. ТЯПТИ ООД обработва лични данни свързани с физическа идентичност (име, ЕГН, адрес, месторождение, телефон, паспортни данни и други) на гостите на хотела.

За обработването на лични данни ТЯПТИ ООД използва частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на предлаганите продукти и услуги, за адаптиране на продуктите и услугите към индивидуалните нужди по най-добрия възможен начин.

Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, ТЯПТИ ООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни.

Личните данни се съхраняват за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са предоставени, окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за туризма, по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), по Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), за задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Данните, за които вече не съществува легитимна цел за обработване или друго законово изискване се изтриват и унищожават, тези на хартиен носител се унищожават механично, а данни на електронен носител се заличават.

ТЯПТИ ООД предоставя лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Не се предоставят лични данни на трети лица, преди ТЯПТИ ООД да са увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. Лични данни се предоставят на лица, обработващи данни от името на

 ТЯПТИ ООД (пощенски оператори, туроператори, лица, поддържащи оборудване, софтуер и хардуер, органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата на действащото законодателство, банки за обслужване на плащанията, лица, предоставящи услуги по унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител).

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране, блокиране или предоставяне на трети лица на негови лични данни. Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни и да подаде оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните данни.